Regulamin

§ 6. REGULAMIN PROGRAMU „SZYBKASZYBKA.NET” 

obowiązujący od 1. CZERWCA 2015  r.

§ 1. 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 

    1.    SZSZ –SZYBKASZYBKA.NET 

    

    2.    Program SzybkaSzybka lub Program – należy przez to rozumieć program promocji podmiotów gospodarczych, które terminowo wykonują zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów oraz działają na rzecz
transparentności obrotu gospodarczego;

    3.    Uczestniku Programu – należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy, o którym mowa w § 3 ust. 1;

    4.    Certyfikat – Certyfikat Rzetelności wydawany przez SZSZ Programu;

    5.    Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez SZSZ na rzecz Uczestnika Programu, która
zawiera jego dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu;

    6.    Baner Programu – standardowy wzór baneru informującego o udziale w Programie przez danego Uczestnika
Programu, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do
Wizytówki Uczestnika Programu;

    

    

7.    Ustawa - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.);

    

    8.    Regulamin – regulamin Programu SZSZ;

    9.    Umowa – umowa zawarta przez Uczestnika Programu z  SZSZ dotycząca uczestnictwa w Programie;

    

    2.    Celem Programu SZYBKASZYBKA jest: 

    .    1)  promocja rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym;

    .    2)  wspieranie rozwoju Uczestników Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego
z uczestnictwa w Programie;

    .

1. Uczestnikiem Programu może zostać podmiot gospodarczy, który spełnił łącznie następujące warunki: 

    .    1)  prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy,

    .    2)  zawarł z SZSZ umowę o współpracy w zakresie udostępniania informacji gospodarczych,

        

    .    3)  nie zalega z płatnościami wobec SZSZ,

    .    4)  wyraził zgodę na publikowanie przez SZSZ danych dotyczących jego firmy w ramach Programu: 

    .    a)  pełna i skrócona nazwa,

    .    b)  adres siedziby,

    .    c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP),

    .    d)  numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),

    .    e)  organ rejestrowy oraz numer we właściwym rejestrze,

    .    f)  główny przedmiot działalności,

    .    g)  adres poczty elektronicznej e-mail,

1 Z zastrzeżeniem, że w zakresie postanowienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 warunek w nim określony dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych przystępujących do Programu SZSZ po dniu wejścia w życie Regulaminu Programu w tym brzmieniu. 

   

h) numer telefonu, 

Uczestnik zobowiązał się do ich aktualizacji w czasie trwania Programu, 

    .    5)  akceptuje postanowienia regulaminu SZSZ oraz stosuje się do ich postanowień,

    .    6)  zobowiązał się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych (o ile je posiada) oraz
załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,

    .    7)  potwierdził chęć uczestnictwa w Programie poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu w systemie klienckim SZSZ lub w odpowiedzi na otrzymany drogą elektroniczną formularz. Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie w sposób określony powyżej oznacza, że uczestnik Programu zapoznał się
z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

    2.    Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że SZSZ jest administratorem jego danych osobowych w myśl art. 7
pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883).

    3.    Uczestnik Programu wskazując SZSZ dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej, w sposób określony w ust. 2 powyżej wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji SZSZ lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem SZSZ) oraz informacji handlowych dotyczących produktów lub usług SZSZ jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem SZSZ). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail
Uczestnika Programu, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej.

    4.    Uczestnik Programu wyraża zgodę na przekazywanie informacji pozytywnych na jego temat tj. zgodę na
przekazywanie przez SZSZ do systemu SZSZ informacji gospodarczych o wywiązaniu się przez niego ze wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących wynikać w przyszłości z Umowy, na zasadach określonych w Ustawie.
§ 4.

    1.    SZSZ zastrzega możliwość wykluczenia z Programu lub zawieszenia uczestnictwa w Programie tych Uczestników Programu, którzy nie spełniają wymogów określonych w § 3 ust. 1. Powyższe uprawnienie przysługuje SZSZ w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Programu dopuścił się zachowania niegodnego sprzecznego z zasadami lub ideą programu SZSZ

    2.    W przypadku wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Uczestnikowi Programu przysługuje możliwość uzyskania Certyfikatu wyłącznie do 30 dni przed jej rozwiązaniem.

    3.    W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie przez Uczestnika Programu lub wypowiedzenia Uczestnikowi Programu uczestnictwa w programie przez SZSZ, lub wykluczenia Uczestnika Programu z Programu przez SZSZ, lub zawieszenia uczestnictwa w Programie danego Uczestnika Programu przez SZSZ, Uczestnik Programu traci prawo do posługiwania się Wizytówką, Banerem Programu, Certyfikatem oraz traci prawo do posługiwania się innymi elementami graficznymi, które mogą kojarzyć się bezpośrednio lub pośrednio z Programem.

    4.    Podmioty nieuczestniczące w Programie mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie Uczestników Programu, w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie (weryfikacja publiczna). Uzasadnione w opinii SZSZ zgłoszenia będą rozpatrywane przez SZSZ samodzielnie.
§ 5.

    1.    SZSZ udostępnia Wizytówki wszystkim Uczestnikom Programu.

    2.    W ramach Wizytówki Uczestnika Programu istnieje możliwość uzyskania:
1) Certyfikatu Rzetelności wystawianego przez SZSZ
2) danych firmy Uczestnika Programu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4,
3) dostępu do zewnętrznego serwisu internetowego, który umożliwia weryfikację danych rejestrowych
Uczestnika Programu,
4) ewentualnych rabatów na usługi lub towary oferowane przez Uczestnika Programu.

    3.    SZSZ zastrzega możliwość rozbudowy Wizytówki o inne wybrane przez siebie pozycje.

    4.    Uczestnik Programu jest upoważniony do posługiwania się Wizytówką, Certyfikatem, Banerem Programu i Linkiem w ramach wykonywania bieżącej działalności, wyłącznie w okresie uczestnictwa i obowiązywania
Programu.

    5.    Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych wskazanych
w Wizytówce i zobowiązuje się zwolnić SZSZ z odpowiedzialności wobec siebie i osób trzecich w tym zakresie.

    6.    SZSZ stwarza możliwość weryfikacji autentyczności Certyfikatów jakimi posługują się
Uczestnicy Programu.

 

7. W sytuacji, gdy na temat Uczestnika Programu zostały zgłoszone do systemu SZSZ informacje gospodarcze o niewykonywaniu zobowiązań (informacje negatywne), w ramach weryfikacji autentyczności Certyfikatu ujawnione zostaną dane w zakresie: kwoty wierzytelności, terminu wymagalności i ewentualnych informacji o kwestionowaniu części lub całości zobowiązania. 

§ 6. 

    1.    Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie lub funkcjonowaniem Programu powinny być zgłaszane SZSZ przez Uczestników Programu w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@szybkaszybka.net

    2.    Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez SZSZ w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania reklamacji, jednak SZSZ zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Uczestnika Programu do postanowień Regulaminu.
§ 7.

    1.    Czas trwania Programu jest nieograniczony.

    2.    Uczestnik Programu może wypowiedzieć SZSZ uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.

    3.    SZSZ może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.

    4.    W przypadku, gdy podmiot będący Uczestnik Programu zostanie wykluczony z Programu przez SZSZ zgodnie
z § 4 ust. 1, może on powtórnie ubiegać się o przystąpienie do Programu po upływie co najmniej 3 miesięcy licząc od dnia wykluczenia, jeżeli spełnia warunki uczestnictwa w Programie określone w § 3 ust. 1, z tym jednak zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o dopuszczeniu tego podmiotu do powtórnego udziału w Programie podejmuje SZSZ.
§ 8.

    1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.szybkaszybka.net

    2.    SZSZ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

    3.    W przypadku zmiany Regulaminu: 

    .    1) SZSZ poinformuje Uczestnika Programu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.szybkaszybka.net;

    .    2)  Uczestnik Programu uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika Programu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.

    4.    Uczestnik Programu nie może, bez uprzedniej zgody SZSZ, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.

    5.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby SZSZ.